Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
5 / 600

Slide 1 Slide 250 Slide 500

Caption Text
Caption Two
Caption Three

Harpag

اتوماسیون اداری ویژه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی

اتوماسیون اداری پیشگامان سرزمین هارپاگ، ویژه اتحادیه و مجامع امور صنفی با ایجاد بستری مناسب، باعث افزایش بهره وری و سرعت بخشی به روند مکاتبات و فرآیند های کاری سازمان خواهد شد. این مجموعه نرم افزاری با استفاده از آخرین فناوری های نرم افزاری و به صورت ساده و کاربرده طراحی و پیاده سازی شده است.